Bulk carriers:    

    M/V TAI HUNTER (55,418 DWMT)、  M/V TAI SHINE (61,473 DWMT)、

    M/V  TAI SPLENDOR (60,618 DWMT)、 M/V TAI SUCCESS (61,473 DWMT)、

      M/V TAI SPRING (62,487 DWMT)、M/V TAI SUMMIT (60,618 DWMT)、

   M/V TAI STRENGTH (64,458 DWMT)M/V TAI STAR (62,487 DWMT)

    M/V TAI KUDOS  (82,008 DWMT) M/V TAI KEYSTONE (84,703 DWMT) 、

    M/V TAI KNOWLEDGE  (82,008 DWMT) 、M/V TAI KINGDOM (84,703 DWMT)  

    M/V TAI KINSHIP  (84,434 DWMT)、M/V TAI KNIGHTHOOD  (84,434 DWMT)

     M/V TAI KINDNESS  (84,574 DWMT、 M/V TAI STAMINA  (64,458 DWMT)     

   M/V TAI STRIDE  (64,539 DWMT) 、 M/V TAI KEENNESS  (82,184 DWMT)、

     AND  M/V TAI KNIGHT (82,042 DWMT)

 

        TAI CHIN 201、TAI CHIN 202、TAI CHIN 203、TAI CHIN 205、

        TAI CHIN 301、TAI CHIN 302、TAI CHIN 303、TAI CHIN 305、TAI CHIN 306

        WORKING VESSEL : TAI CHIN 307 TAI CHIN 308

 

        Ro-Ro ferry: PENGHU

      PETROLEUM PRODUCT CARRIER:

      MT HONG YUN、MT SHENG YUN 、 DER YUN